CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

DISEÑO AHORRO ENERGÉTICO, SLU

Rambla Països Catalans, 10 nave 25

08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona Hoja B499355 Folio 36 Tomo 45797 del Libro de Sociedades. Sección General

 

1. Generalitats.

1.1 Les vendes dels nostres productes es regiran per les presents condicions generals de venda, excepte en tot allò que estigui expressament acordat de forma diferent en l’oferta corresponent o en l’acceptació de la comanda i que constitueixi les condicions particulars del mateix. Per això, no tenen valor, amb caràcter general, qualssevol altres condicions que no s’hagin acceptat expressament per Disseny Estalvi Energètic, SLU (en endavant Venedor).

1.2 Es considerarà que aquestes condicions generals s’han comunicat al comprador des del moment en què a aquest se li comunica la pàgina web en la qual es troben les mateixes. Manera, es considerarà com acceptades pel comprador, a tots els efectes, en cursar la seva comanda.

 

2. Propietat intel·lectual i industrial.

La propietat intel·lectual i / o industrial de l’oferta, en tots els seus termes, i la informació adjunta a aquesta, així com la dels productes objecte de venda i la dels elements, plànols, dibuixos, “programari”, etc., incorporats o relatius als mateixos, pertany al Venedor, de manera que queda expressament prohibida la seva utilització pel comprador per altres fins que no siguin l’acompliment de la comanda, així com la seva còpia total o parcial o cessió d’ús a favor de tercers sense el previ consentiment per escrit del Venedor. El Venedor podrà facilitar el nom del comprador com a part de les seves referències comercials.

 

3. Formalització de comandes i abast de la compravenda.

3.1 L’abast de la venda ha d’estar clarament especificat en la comanda del comprador. Perquè es consideri efectiu, la comanda ha de rebre una acceptació expressa per part del Venedor.  Les comandes efectuades via on line es regiran per les condicions indicades en el sistema creat a aquest efecte.

3.2 La venda inclou únicament els productes objecte de la comanda, llevat dels casos en què, a la comanda del Comprador que hagi estat acceptada pel Venedor, s’inclogui explícitament alguna documentació, informació, suport o servei addicionals.

3.3 Els pesos, dimensions, capacitats, especificacions tècniques i configuracions referents als productes del Venedor inclosos en catàlegs, fullets, prospectes i literatura tècnica, tenen caràcter orientatiu i no vinculant, amb excepció dels casos en què el Venedor accepti una especificació tancada del comprador, la qual ha de formar part dels documents de la comanda.

3.4 Les modificacions i / o variacions de l’abast, terminis o altres termes d’una comanda que pugui proposar una de les parts, s’han de notificar a l’altra part, sempre per escrit, i, perquè siguin vàlides, han de ser acceptades per aquesta part. Tindran igualment la consideració de modificacions i / o variacions aquelles provocades per canvis en la legislació, reglamentació i normativa aplicable que es produeixin després de la data de presentació de l’oferta corresponent; si aquestes modificacions i / o variacions vinguessin a imposar obligacions addicionals o més oneroses sobre el Venedor, aquest tindrà dret a que es realitzi un ajust equitatiu dels termes contractuals que reflecteixi plenament les conseqü.ncies de la llei o regulació nova o modificada.

 

4. Preu.

4.1 Els preus dels productes pressupostats inclouen l’impost sobre el valor afegit (IVA) que, si escau, sigui procedent aplicar. Els preus inclouen embalatge però no inclouen ni transport, ni càrregues, ni assegurances. Aquests preus són únicament vàlids per a la comanda de la totalitat dels productes especificats en l’oferta.

4.2 En el cas d’ofertes prèvies a la comanda, els preus oferts tindran la validesa temporal que s’indiqui en cada cas i en aquest període es consideraran com a fixos per a les condicions de pagament i quantitats especificades en l’oferta.

4.3 Un cop acceptat la comanda pel Venedor, els preus es consideraran fixos i no es podran revisar. Això no obstant, podrà aplicar una revisió de preus quan:

  1. S’hagi convingut entre les dues parts, comprador i venedor.
  2. S’hagi modificat la comanda a petició del comprador, i, en general, es produeixi qualsevol variació i / o modificació en virtut del que estableixen les presents condicions.
  3. Els preus s’hagin cotitzat en una moneda diferent de l’euro en la mesura en què la mateixa  hagi experimentat una variació de la paritat amb l’euro des de la data de la comanda fins a les dates contractuals de facturació de cada fita.

 

5. Condicions de pagament.

5.1 L’oferta del Venedor o, en cas que no n’hi hagués, la comanda del Comprador acceptada pel Venedor, inclourà les condicions de pagament. També es podran emprar unes condicions de pagament prèviament especificades en el marc d’un acord de relació comercial contínua entre el Comprador i el Venedor. Aquestes condicions de pagament s’han d’atenir al que preveu la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials, sense superar en cap cas els terminis màxims establerts en la mateixa.

5.2 Si no hi un altre pacte, el termini de pagament serà l’estipulat per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre 

5.3 El pagament es realitzarà en les condicions acordades, al compte bancari del Venedor o mitjançant un altre procediment acordat. El pagament es realitzarà sense cap deducció tal com retencions no acordades, descomptes, despeses, impostos o taxes, o qualsevol altra deducció.

5.4 Si, per causes alienes al Venedor, es retardés el lliurament, muntatge o posada en marxa o la recepció dels productes, es mantindran les condicions i terminis de pagament contractuals.

5.5 En cas de retard en els pagaments per part del comprador, i llevat d’acord exprés al respecte, aquest haurà de pagar al Venedor, sense requeriment ia partir de la data de venciment del pagament, els interessos de demora del pagament endarrerit, que es calcular d’acord amb el que preveu l’article 7 de la Llei 3/2004, de 29 de desembre. El pagament d’aquests interessos no alliberarà el comprador de l’obligació de realitzar la resta dels pagaments en les condicions acordades.

5.6 En cas que el comprador s’endarrereixi en els pagaments acordats, el Venedor podrà suspendre de forma provisional o definitiva, a la seva elecció, l’enviament dels productes, sense perjudici de requerir al comprador la realització dels pagaments endarrerits i de reclamar si escau, compensacions addicionals per aquesta suspensió.

5.7 La formulació d’una reclamació per part del comprador, no dóna dret al mateix a la suspensió o deduir-se els pagaments compromesos. 

5.8 Els productes objecte de comanda es subministraran sota reserva de domini a favor del Venedor, fins al total compliment de les obligacions de pagament del comprador, quedant obligat aquest últim a cooperar i adoptar totes les mesures que siguin necessàries o convenients i les que proposi el Venedor per salvaguardar la seva propietat sobre aquests equips i materials.

 

6. Transport

6.1 Els ports sempre són a càrrec del client llevat de pacte exprés.

6.2 En el cas que el comprador desitgi que el VENEDOR li gestioni el transport el venedor ho inclourà en la factura, reconeixent el comprador que les mercaderies viatgen sempre per compte i risc del comprador.

 

7. Termini i condicions de lliurament.

7.1 El termini de lliurament s’entén per als productes lliurats en la forma i condicions indicades en l’acceptació de la comanda, havent prèviament el comprador haver efectuat els pagaments previstos en el seu cas.

7.2 El termini de lliurament serà modificat quan: 

  1. El comprador no lliuri en termini la documentació que sigui necessària per al lliurament dels productes.
  2. El comprador requereixi modificacions en la comanda, que siguin acceptades pel Venedor i que, segons el Venedor, impliquin una ampliació del termini de lliurament. 
  3. Per al lliurament dels productes sigui imprescindible l’execució de treballs per part del comprador o els seus subcontractistes i aquests no s’hagin executat a temps. 
  4. El comprador hagi incomplert alguna de les obligacions contractuals de la comanda, especialment la que fa a pagaments.
  5. Per causa no imputable directament al Venedor es produeixin retards en la producció o disposició de tots o alguns dels elements del producte. De manera il·lustrativa, però no limitadora, s’inclouen les següents causes de retard: vagues de subministradors, transports i serveis, fallades en els subministraments de tercers, fallades en els sistemes de transports, inundacions, temporals, disturbis, vagues, aturades de personal de l’ venedor o els seus subcontractistes, sabotatges, parades accidentals en els tallers del venedor per avaries, etc. i les causes de força major previstes en la legislació vigent.

7.3 Les dates de lliurament que s’indiquen ho seran a títol indicatiu, i no vinculant, no assumint Venedor. Responsabilitat pels retards en el lliurament. Els terminis de lliurament indicats a les ofertes són sempre en relació a la data de l’oferta. El termini de lliurament en el moment de la comanda patirà una variació almenys equivalent a la demora en la confirmació de la comanda i podrà ser modificat en funció de la situació de la cartera de comandes del Venedor.

 

8. Devolució, Reclamacion o desistiment.

8.1 S’estarà al que disposa Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. L’Usuari disposarà d’un termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda. En cap cas el Venedor admetrà devolucions sense previ acord al respecte amb el comprador i prèvia la signatura i lliurament del document d’autorització per a devolucions del venedor. En qualsevol cas, les reclamacions del Comprador al Venedor s’hauran de fer per escrit i de forma fefaent.

8.2. En cas d’una devolució per error en la comanda o per altres causes alienes al Venedor, i fora de perill d’acord exprés al respecte, es carregarà un 8% del valor net de material tornat en concepte de costos de revisió i condicionament. 

8.3 El Venedor no admetrà devolucions de materials que hagin estat desprecintats del seu embalatge original, utilitzats, muntats en altres equips o instal·lacions, o subjectes a desmuntatges aliens al Venedor.

8.4 El Venedor, llevat d’acord exprés en contra, tampoc admetrà devolucions de productes dissenyats o fabricats específicament per a la comanda.

 

9. Garanties.

9.1 Excepte estipulació expressa en contra inclosa en l’oferta o acceptació de la comanda, el Venedor garanteix els productes que hagi subministrat pel que fa a defectes de materials, fabricació o ensamblat per un període de 2 ANYS comptat a partir de la data de fabricació dels materials.

9.2 La garantia expressada en l’apartat 8.1 consisteix en la reparació o substitució (a elecció del Venedor) dels elements que s’hagin reconegut com a defectuosos, bé per defectes del material o per defectes de fabricació o d’acoblament. Les reparacions s’entenen realitzades en els tallers del Venedor.

9.3 La reparació o substitució d’un element defectuós no varia la data d’inici del període de garantia del conjunt de la comanda, que serà la indicada en l’apartat 8.1. No obstant això, l’element reparat o substituït tindrà 1 any de garantia a partir de la seva reparació o substitució.

9.4 En cap cas el Venedor es farà càrrec de les reparacions efectuades per personal aliè a la seva organització.

9.5 La garantia no és aplicable en cas de deteriorament que no sigui directament imputable al funcionament normal del producte, com les avaries que resultin d’impactes, errors de manipulació, intervencions o temptatives d’intervenció del client en el material per a operacions de manteniment, reparació o ajust o qualsevol altra modificació efectuada pel client. A més, queden exclosos de la garantia, la qual es considerarà caducada, els danys i defectes originats per conservació o manteniment inadequats, emmagatzematge o ús erroni o negligent, ús abusiu, utilització de líquids i gasos inadequats així com flux o pressió inadequats, muntatges defectuosos, variacions en la qualitat del subministrament elèctric (tensió, freqü.ncia, pertorbacions, …), modificacions introduïdes sense aprovació del Venedor, instal·lacions realitzades o modificades posteriorment sense seguir les instruccions tècniques del producte i, en general, qualsevol causa que no sigui imputable al Venedor.

 

10. Limitació de responsabilitat.

10.1 La responsabilitat del Venedor, els seus agents, empleats, subcontractistes i proveïdors per les reclamacions derivades del compliment o incompliment de les seves obligacions contractuals, no ha d’excedir en conjunt del preu bàsic contractual i no inclourà en cap cas perjudicis derivats del lucre cessant, pèrdua d’ingressos , producció o ús, costos de capital, costos d’inactivitat, demores i reclamacions de clients del comprador, costos d’energia substitutiva, pèrdua d’estalvis previstos, increment dels costos d’explotació ni qualsevol altre perjudici especial, indirectes o conseqüencials ni pèrdues de qualsevol classe . La limitació de responsabilitat continguda en la present clàusula prevaldrà sobre qualsevol altra continguda en qualsevol altre document contractual que sigui contradictòria o incongruent amb la mateixa, llevat que tal previsió restringeixi en major mesura la responsabilitat del Venedor. 

10.2 El comprador és coneixedor i accepta expressament que alguns productes fabricats pel Venedor no disposen de marcatge CE, a causa de l’autoria del disseny, eximint de qualsevol responsabilitat al Venedor.

 

11. Limitació d’Exportació.

11.1 El comprador reconeix que els productes objecte de venda pel Venedor poden estar subjectes a provisions i regulacions locals o internacionals relatives al control d’exportació i, que sense les autoritzacions per exportar o reexportar de les autoritats competents, no es pot vendre, arrendar, cedir, transferir, etc., els productes venuts ni utilitzar-los per a qualsevol propòsit que no sigui el que s’ha pactat. El comprador és el responsable de complir amb aquestes provisions i regulacions. Els productes venuts no poden ser utilitzats ni directament ni indirectament, en connexió amb el disseny, la producció, l’ús o emmagatzematge d’armes químiques, biològiques o nuclears ni per als sistemes de transport de les mateixes ni per a aplicacions militars.

12. Dret aplicable. Submissió a jurisdicció i competència.

Les presents Condicions seran regides per, i interpretades d’acord amb, les lleis espanyoles. Les parts renuncien expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre i se sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Vilanova i la Geltrú, Barcelona. 

Diseño Ahorro Energético, SL, amb domicili a Rambla dels Països Catalans, 10 08800 Vilanova i la Geltrú (Barcelona) es farà el que disposa Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. L’Usuari disposarà d’un termini de 14 dies hàbils des de la recepció de la comanda.

 

No posts were found.